Thời gian là VÀNG!

QUẢNG TRỊ QUÊ HƯƠNG

KẾT NỐI WEB

Giải trí Sinh vien Viet Nam - Vietnamese Students

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Cảnh Hoài)

Điều tra ý kiến

Cần bổ sung gì thêm cho blog?
Nhạc
Game
Hình ảnh
Bài giảng
Bài viết

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Ðặt làm trang nhà của bạn?

  Sắp xếp dữ liệu

  LỊCH XEM TRUYỀN HÌNH

  DANH NGÔN SONG NGỮ

  Chúc mọi người luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt!
  Bây giờ là:

  The time is gold

  Chào mừng quý vị đến với website của thầy giáo Lê Cảnh Hoài

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  De thi casio Ha Tinh nam hoc 2009 - 2010

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Đình Ánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:05' 07-11-2010
  Dung lượng: 252.5 KB
  Số lượt tải: 131
  Số lượt thích: 0 người
  §Ò thi häc sinh Giái TØnh Casio Hµ TÜnh n¨m 2009 - 2010
  Bµi 1: TÝnh gi¸ trị của biểu thức(chØ ghi kÕt qu¶ víi 4 ch÷ sè thËp ph©n):
   ; 

  S¬ l­îc c¸ch gi¶i
  §¸p sè
  
  TÝnh riªng tõng biÓu thøc

  

  
  Bµi 2: Cho ®a thøc P(x) =cã gi¸ trÞ lµ 3; 0; 3; 12; 27; 48 khi x nhËn c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng 1; 2; 3; 4; 5; 6.
  T×m a, b, c, d, e, f
  T×m gi¸ trÞ cña P(x) khi x nhËn c¸c gi¸ trÞ 11; 12; 13; 14

  S¬ l­îc c¸ch gi¶i
  §¸p sè
  
  a) XÐt ®a thøc Q(x) =P(x) –. Râ rµng Q(x) lµ ®a thøc bËc 6 víi hÖ sè cao nhÊt lµ 1 vµ Q(1) =Q(2) =Q(3) =Q(4 ) = Q(5) =Q(6) =0. VËy Q(x) =(x -1)(x-2)(x- 3)(x -4)(x-5)(x -6)
  Do ®ã P(x) = Q(x) + =(x -1)(x-2)(x- 3)(x -4)(x-5)(x -6) +
  Nh©n ra vµ khi triÓn ta ®­îc P(x) = x6 – 21x5 +175x4 -735x3 +1627x2 -1776x +732
  VËy a =-21; b=175; c =-735; d =1627; e =-1776; f =732
  b) ViÕt ra biÓu thøc dïng phÝm CALC m¸y 570 MS ta ®­îc
  P(11) =151 443; P(12) =332 940; P(13) =665 643; P(14) =1235 952
  
  
  Bµi 3: a) T×m c¸c ch÷ sè a, b sao cho P= lµ sè chÝnh ph­¬ng vµ a+b =13
  b) T×m c¸c ch÷ sè c, d sao cho lµ sè chÝnh ph­¬ng vµ chia hÕt cho 9
  c) T×m c¸c ch÷ sè m, n, p sao cho K =®ång thêi chia hÕt cho c¸c sè 5;7 vµ 9
  S¬ l­îc c¸ch gi¶i
  §¸p sè
  
  a) §Æt P = x2 víi x lµ sè nguyªn d­¬ng: Ta cã: 
  Do x lµ sè nguyªn d­¬ng nªn x = 13 309 thö l¹i ta thÊy x2 =177129481 khi ®ã a =9; b=4 vµ a+b = 13 tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bµi to¸n.
  b) V× E chia hÕt cho 9 khi vµ chØ khi tæng c¸c ch÷ sè cña E chia hÕt cho 9
  suy ra c+ d + 29 9 => c+ d + 2 9 suy ra c+ d = 7; 16
  + NÕu c+d = 7 do c, d lµ c¸c ch÷ sè nªn ta cã c¸c tr­êng hîp sau:
  c
  0
  7
  1
  6
  2
  5
  3
  4
  
   d
  7
  0
  6
  1
  5
  2
  4
  3
  
  Thö trªn m¸y ta ®­îc sè tho¶ m·n lµ: 152399025;
  + NÕu c+d = 16 v× c, d lµ c¸c ch÷ sè ta cã c¸c tr­êng hîp sau: (c; d) =(7; 9); (9; 7); (8; 8);
  Thö trªn m¸y kh«ng cã sè nµo tho¶ m·n.
  VËy c=5; d = 2
  c) Ta cã K=2009000+=315.6377+ 245 +. Ta thÊy c¸c sè 5;7; 9 lµ ba sè ®«i mét nguyªn tè cïng nhau nªn K chia hÕt cho 5.7.9=315. tõ ®ã suy ra 245 + 315
  => 245 + =315.t (víi t lµ sè tù nhiªn)
  Ta cã => 
  Thö víi t=1 suy ra =70 tøc lµ m=0; n=7; p = 0;
  Víi t = 2; =385 tøc lµ m=3; n=8; p = 5;
  Víi t =3 ; =700 tøc lµ m=7; n=0; p = 0;
  
  
  
  Bµi 4: T×m ®a thøc bËc 3 f(x) biÕt r»ng f(x) chia cho x -10; x- 20; x- 30 ®Òu ®­îc sè d­ lµ 6 vµ
  f(-11) = -133449
  S¬ l­îc c¸ch gi¶i
  §¸p sè
  
  §Æt g(x) = f(x) – 6 suy ra g(x) lµ ®a thøc bËc 3 theo bµi ra ta cã g(10) =g(20)=g(30)= 0
  Nªn g(x) = a(x-10)(x-20)(x-30) víi a lµ hÖ sè cña x3 kh¸c 0
  Mµ f(-11) = -133449 nªn g(-11) =f(-11) – 6 =-133449 - 6
  a.(-11-10)(-11-20)(-11-30) = -133455 => a =5.
  VËy f(x) = g(x) + 6= 5(x-10)(x-20)(x-30) + 6 =5x3 -300x2 +5500x - 29994

  
  
  Bµi 5: Cho h×nh thang vu«ng ABCD cã , gãc nhän BC =m, CD = n
  TÝnh diÖn tÝch vµ chu vi vµ ®­êng chÐo cña ABCD theo m, n, 
  TÝnh diÖn tÝch vµ chu vi vµ ®­êng chÐo cña ABCD biÕt m= 4,25 cm; n= 7,56 cm; 
  (lÊy chÝnh x¸c 4 ch÷ sè ph©n sau dÊu phÈy)
  S¬ l­îc c¸ch gi¶i
  §¸p sè
  
  

  a) H¹ BH vu«ng gãc víi DC. TÝnh ®­îcAD = BH =BC.sin=m.sin;
  CH = m.cos => AB = DH =n –CH =n - m.cos
  VËy
  
  

  b) Thay sè ta ®­îc: S =21,8879 cm2 ; P = 20,3620 cm; AC =8, 6727 cm; BD =6,1563 cm

  
  
  


  Bµi 6 Tam gi¸c ABC cã BC = a; CA = b vµ .
  TÝnh diÖn tÝch vµ chu vi cña tam gi¸c ABC theo a, b vµ 
  TÝnh diÖn tÝch, chu vi vµ ®­êng cao AH cña tam gi¸c ABC khi a = 2010 cm; b= 2009 cm vµ (lÊy chÝnh x¸c 4 ch÷ sè ph©n sau dÊu phÈy)

  S¬ l­îc c¸ch gi¶i
  §¸p sè
  
  
  a)  VÏ CK vu«ng gãc víi AB; AK =b.cos(1800 - ); CK =b.sin(1800 - );
  BK =;
  AB=BK – AK =-b.cos(1800 - );
  VËy:
  
  b) 

  
  
  Bµi 7:a) Cho sè A =. T×m 2 ch÷ sè cuèi cña A
  b) Ph©n tÝch sè thµnh tæng c¸c sè nguyªn d­¬ng. T×m d­ cñaphÐp chia cña tæng c¸c lËp ph­¬ng cña c¸c sè ®ã cho 6:
  S¬ l­îc c¸ch gi¶i
  §¸p sè
  
  a) Ta cã:
   (mod 100)
  VËy 2 ch÷ sè tËn cïng cña A lµ 67.
  b) Ta cã víi mäi sè nguyªn x.
  Gi¶ sö lµ c¸c sè nguyªn d­¬ng cã tæng b»ng . Suy ra d­ cña phÐp chia cho 6 còng lµ d­ cña cho 6 mµ
  
  (mod 6)
  VËy chia 6 d­ 1
  
  
  Bµi 8: T×m cÆp sè nguyªn d­¬ng (x; y) vìi nhá nhÊt tho¶ m·n ph­¬ng tr×nh
  : a) 
  : b) Cho 2 d·y sè 
  TÝnh theo n
  TÝnh 

  S¬ l­îc c¸ch gi¶i:
  Tõ gi¶ thiÕt suy ra: 
  NhËp 0 SHIFT STO A 1 + ALPHA A SHIFT STO A
   ( ( SHIFT ( 156 ALPHA A X + 807 ) + 144 ALPHA A X - 52 ALPHA A
  - 59 ) 20 ) = SHIFT COPY = =
  Quan s¸t mµn h×nh cho ®Õn khi gi¸ trÞ y nguyªn ta ®­îc (x; y) = (11; 29)

  §¸p sè
  
  S¬ l­îc c¸ch gi¶i:
  b) 1 : Ta cã (*) Thay vµo tö sè ta ®­îc:
  
  T­¬ng tù ta cã . VËy . Mµ tõ gi¶ thiÕt suy ra b1 = 2
  Suy ra . VËy víi mäi sè nguyªn d­¬ng n.
  2: Thay sè ta ®­îc 
  §¸p sè
  
  
  Lêi gi¶i ®¸p ¸n: Lª B¸ Hoµng CV Phßng GD - §T Hång LÜnh
   
  Gửi ý kiến

  Điểm tin

  Truyện cười

  Ngày hôm nay tôi sẽ…

  Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.
  Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể và ăn mặc ưa nhìn hơn.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua.
  Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích...
  Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào. Bạn cũng vậy nhé! Hãy nhớ rằng: Gieo suy nghĩ, bạn sẽ gặt hành vi. Gieo hành vi, gặt tính cách. Và gieo tính cách, bạn gặt số phận. Hãy gieo cho mình những suy nghĩ tích cực mỗi ngày để bạn có một tinh thần trong lành, mạnh mẽ. Hãy đọc trang này mỗi ngày như câu thần chú cho sức mạnh nội tại của bạn. Và bạn sẽ ngạc nhiên vì những kết quả bạn nhận được. Chúc bạn có một ngày hữu ích và tràn đầy những niềm vui, sự yêu thương

  Cám ơn quý bạn đọc đã ghé thăm và đóng góp tư liệu vào thư viện của LÊ CẢNH HOÀI - Rất mong được chia sẻ kinh nghiệm